Obsah

Rudní revír - Čtyři Dvory

 

10. „Hrachovce“

V lese asi 100 m VJV od osamělého stavení stojícího na kraji lesa, v místech samot zvaných Hrachovce, JZ od Čtyř Dvorů se nachází patrně středověké důlní dílo. Jediná zmínka je o něm v rukopisu k přednášce P. Chlupáčka z konce 30. let, který uvádí „obvaly za stavením hajného v lese Sklapsko“. Lokalita byla námi ověřena a zdokumentována v dubnu r. 2000.

Na lokalitě bylo zjištěno 8 obvalů až 3 m hlubokých, které tvoří zřetelný tah ve směru JZ-SV. Ve dně jedné z jam se nachází ústí špatně přístupné štoly. Tři další mělké jámy se nacházejí mimo tento pruh v jeho nejbližším okolí. Podle materiálu na obvalech byla těžena slabě zrudněna žíla drúzovitého křemene s limonitem v bítešské rule. P. Chlupáček od¬tud uvádí jen vzácný galenit, sfalerit a silně zvětralý siderit. Podle tvaru důlního pole a charakteristického ústí štoly sledující rudní žílu po zlomu tu bylo dolováno snad už ve středověku, současně jako v Cumberku.

Na hranici katastru obce Čtyři Dvory je v mapě P. Lázničky zakreslena ještě jedna lokalita starého dolování. Asi 800 m SSZ od Hrachovců, v místech J od silnice 1.5 km JZ od obce, je vyznačeno ve V-Z směru pásmo propadlin. Na lokalitě byly v současnosti zjištěny při spodním okraji louky pouze dva vývěry (důlních ?) vod, charakter terénu nad nimi ukazuje, že obvaly byly zcela aplanovány, avšak existence dolů v těchto místech je v povědomí obyvatel Čtyř Dvorů dosud uchována. Registr poddolovaných území (Geofond v Kutné Hoře) klade bez bližšího zdůvodnění stáří těchto prací před 15. století.