Obsah

Historie školství

Historie školstvíJiž v roce 1682 je uveden jako svědek ve svatební smlouvě "Jiří Pelikán, rektor Štěpánovský". Byl však z Nedvědice. I v r. 1686 je v soupisu obyvatel uveden asi stejný Jíra rektor a v r. 1707 na svatební smlouvě Václav Peků, rektor. V r. 1759 byla hrabětem Fr. Stockhammerem vystavěna školní dřevěná budova na místě bývalé radnice a prvním učitelem zde byl Ondřej Charvát, syn nedvědického rektora. Za Jana Sibíka (1789-1811) byla škola přestavěna na zděnou. Stalo se tak v r. 1808 (dnešní č.p.22). V letech 1860-61, kdy zde působil Fr. Truhlář (1849-77) byla postavena nová dvojtřídka na čísle 23 a do školy chodilo ze Štěpánova a okolních obcí 299 dětí. V letech 1884-86 byla postavena nová škola vedle fary, č. 51, která se stala čtyřtřídkou. Ze známých pedagogů zde působil pedagogický spisovatel Antonín Kunz (1877-90), Štěpán Symon (1890-1919) a zakladatel obecní kroniky Jan Rosí (1904-1932).

V roce 1926 byl dán poprvé návrh na zřízení měšťanky ve Štěpánově. V té době se plánovala stavba národní školy, pro kterou koupila obec v roce 1932 budovu č.9. Starosta František Tomášek, předseda školní rady J. Němeček a řídící učitel V. Tomášek chtěli zbudovat školu tak velkou, aby budova postačila později i pro měšťanskou školu. Plány byly vypracovány v letech 1938-39, ale okupace výstavbu přerušila. Proto byla až na jaře 1947 sňata stará střecha z č.9 a začalo se s adaptací.

V roce 1948 vyšel nový školský zákon a ve Štěpánově byla zřízena neúplná střední škola. Nejdříve jako expozitura střední školy ve Víře a později v Bystřici.

O stavbu školy však vedle Štěpánova usiloval Vír a Rovečné a bylo jisté, že některý ze zájemců musí ustoupit. V květnu 1948 však bylo definitivně rozhodnuto o stavbě střední školy ve Štěpánově. Sbírka z minulého roku vynesla 80.000 korun a nyní se za vydatné pomoci MEZu přistoupilo k výstavbě. Celkem bylo odpracováno na 20.000 brigádnických hodin a škola byla od dubna 1950 nezávislá na bystřické.

Koncem roku 1953 bylo přiškoleno Brťoví, Prosetín, Čtyři Dvory a Bolešín a bylo zřejmé, že škola kapacitně nestačí. Vždyť se vyučovalo ve čtyřech budovách - v číslech 8, 9, 12 a 51, kde bylo roztříštěno 10 tříd. Proto byla 4.10.1953 vypracována a odeslána žádost o stavbu nové školy na ministerstvo školství. Novostavba byla skutečně přijata do plánu výstavby Jm KNV (Jihomoravského krajského národního výboru) a v témže roce byla dána na první pořadí naléhavosti na bystřickém okrese. Přípravné práce měli započít v létě 1955 na vybraném pozemku "Za potůčkem" a za dva roky měla být výstavba hotova. Nakonec však byla stavba přesunuta na rok 1960, protože bylo nutné zahájit přístavbu jedenáctiletky v Bystřici. Toto rozhodnutí vyvolalo samozřejmě vlnu rozhořčení. V únoru 1955 dokonce proběhla podpisová akce k prezidentovi. Z plánované audience nakonec sešlo, ale byl učiněn dotaz na prezidentskou kancelář. Stížnost pak řešilo ministerstvo školství i ONV (okresní národní výbor), kde byl Štěpánov horlivě hájen ředitelem MEZu Navrátilem, ale rozhodnutí se už nezměnilo.

A tak se konečně v září 1960 začíná na staveniště "Za potůčkem" navážet materiál a probíhají terénní úpravy. Za pomoci občanů, mládeže i učitelů bylo v roce 1961 vystavěno hrubé zdivo a budovu se podařilo zastřešit. Poté následovaly vnitřní úpravy. Podle plánu měla mít škola 12 tříd, tělocvičnu, příslušné kabinety a pavilón s kuchyní, jídelnou, družinou, s dílnami. K výstavbě pavilónu nakonec nedošlo (o jeho dostavbu se usilovalo ještě v 80. letech). Slavnostní otevření nové základní devítileté školy ve Štěpánově proběhlo 2.9.1962. Od 8.30 byl na náměstí koncert dechové hudby a v 9.00 vykročil průvod žáků, učitelů i dalších občanů k nové škole. Zde následoval projev předsedy ONV Voráče, předsedy MNV (místní národní výbor, neboli dnešní obecní úřad) Vl. Halačky a krajského školního inspektora M. Šajnara. Pak si hosté i žáci prohlédli školu a současně i výstavu akademického malíře Aloise Lukáška. Celkové náklady těsně překročily 6,5 milionů Kčs. V příštím roce se však ještě prováděla oprava střechy, kterou zatékalo a tělocvična byla dokončena v prosinci 1963.

Školu začalo navštěvovat 290 žáků, kteří se konečně mohli scházet pod jedinou střechou. Od roku 1965 i z Lískovce.

 

Mateřská škola

Štěpánov nad Svratkou 9

Mateřská školaMateřská škola byla ve Štěpánově otevřena v roce 1951. První ředitelkou byla Anna Spoustová, která byla ještě ve stejném roce vystřídána Marií Ostrou. Od roku 1992 byla ředitelkou Marie Skokanová, která ve funkci nahradila Ivu Šmaterovou. Reformou státní správy spadá mateřská škola od 1. 1. 2003 pod vedení Základní školy ve Štěpánově. Touto reformou se stala ředitelkou školky ředitelka ze základní školy paní Jana Romanová. Vedoucí učitelkou zůstala Marie Skokanová, učitelkou Klára Dospíšilová z Koroužného. Školnicí a kuchařkou byla Radmila Pytlíková a topičem Augustin Horák. Dříve chodilo do školky i přes 60 dětí. Ve školním roce 2005/2006 bylo zapsáno 28 dětí ze Štěpánova, Ujčova, Lískovce, Vrtěžíře, Kozlova, Švařce a Koroužného. Školka byla v té době již jednotřídní s celodenním provozem. Příspěvek rodičů na jedno dítě činil 120 Kč. Přesnídávky a svačiny byly pro děti připravovány přímo v MŠ, obědy již byly od roku 2006 dováženy ze základní školy. Od března 2007 bylo celé zařízení přestěhováno do nové přístavby ZŠ na adresu Štěpánov nad Svratkou 159.

cp 9V roce 2015 byla budova bývalé mateřské školy č.p. 9 přestavěna na bytový dům se třemi upravitelnými byty a dvěma byty vstupními.