Obsah

Příroda

Přírodní park

 

Svratecká hornatina

Štěpánov nad Svratkou patřil od 14. 4. 1988 do klidové oblasti Svratecká hornatina. Nyní je již součástí přírodního parku, protože rozhodnutím Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou se 9. listopadu 1995 změnila klidová oblast Svratecká hornatina na přírodní park Svratecká hornatina. Tento přírodní park zahrnuje údolí řeky Svratky a je v něm začleněno území bývalé klidové oblasti rozšířené ještě o dalších 40 katastrálních území různých obcí.

Přírodní park Svratecká hornatina zaujímá část Českomoravské vrchoviny ve východní polovině okresu Žďár nad Sázavou a jeho celková plocha je 251 km2. Byl zřízen za účelem ochrany krajinného rázu, kterým je hlavně přírodní, kulturní a historická charakteristika vymezeného území. Posláním parku je taktéž ochrana zdravých životních podmínek (avšak bez podstatného omezení současné hospodářské činnosti), zachování a podpoření přírodní a kulturní hodnoty této vyvážené krajiny a podpoření optimálních podmínek pro únosnou individuální rekreaci v přírodě. To vše předpokládá uchování trvalých travních porostů, rozptýlené zeleně a okrajů lesů s pásy křovin.

Přírodní park Svratecká hornatina sousedí na východě se stejnojmenným přírodním parkem v okrese Blansko, založeným v roce 1990, a na severozápadě s chráněnou krajinnou oblastí Žďárské vrchy, založenou v roce 1970. Na jeho území jsou také vyhlášena zvláště chráněná maloplošná území: přírodní památka "Nyklovický potok", národní přírodní památka "Švařec I, II", přírodní rezerace "Údolí chlébského potoka" a přírodní rezervace "Sokolí skála". Z těchto 4 území je Štěpánovu nejblíže Švařec (2 km) a Údolí chlébského potoka (4 - 5 km). Na území přírodního parku je 13 maloplošných území určených jako přírodní památky a rezervace. Mezi ně se řadí i dvě, které patří ke Štěpánovu. Jsou to "U Hamrů" a "Nad koupalištěm". Přírodní památka "U Hamů" (3,1782 ha) patří do katastrálního území Borovce a je zde - cituji z Nařízení okresního úřadu - "suchá stráň s xerotermní vegetací, významné a typické společenstvo pro dané území s výskytem jalovce obecného, hořce křížatého, krvavce menšího a jiných". Leží v nadmořské výšce 360-460 m n. m. na jižně až jihozápadně orientovaných svazích nad levým břehem řeky Svratky, severozápadně od Sokolí hory (625 m n. m.). Je tvořena příkrými stráněmi bývalých pastvin na podkladu kvarcitu. Přírodní památka "Nad koupalištěm" patří do katastrálního území Olešničky. Je zde - citace - "komplex maloplošných pestře se střídajících jednotek daný extenzívním zemědělským využíváním, přírodě blízké poměry, hojný výskyt zvláště cháněného druhu - vstavače obecného a ostatních druhů rostlin". Kromě vstavače obecného se zde vyskytuje silně ohrožený vstavač kukačka a vstavač osmahlý. Leží v nadmořské výšce 345-386 m n. m. s převažující západní oreintací svahu.

Obě přírodní památky na území Štěpánova jsou zcela jistě významnou entomologickou lokalitou. Bližší průzkum zde však ještě nebyl proveden.

Přírodní parkPřírodní park